Az ECL nyelvvizsgarendszer vizsgaszabályzata

VIZSGAIDŐPONTOK, JELENTKEZÉS, VIZSGADÍJAK

A vizsgaidőpontokat és a jelentkezési feltételeket a Titkárság az ECL Konzorcium honlapján jelenteti meg (www.ecl.hu), a vizsgahelyek ezen túl reklámanyagokon tájékoztatják az ECL nyelvvizsga iránt érdeklődőket a vizsgára jelentkezéssel kapcsolatos aktuális információkról.

Jelentkezési lap
Az ECL nyelvvizsgára való jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány letölthető a honlapról, illetve beszerezhető valamennyi ECL emblémával jelölt nyelvoktató és nyelvvizsgáztató intézményben. A honlapról közvetlenül is lehet vizsgára jelentkezni a vizsgadíj egyidejű átutalásával.

Különleges körülmények elbírálása
Az akkreditált vizsgahely méltányolhat különleges eljárásra vonatkozó kéréseket olyan vizsgázók esetében, akik időleges vagy tartós egészségkárosodásban szenvednek. Az ilyen vizsgázók (az előírt tesztidőnél általában 50%-kal) több időt kaphatnak a felügyelet melletti szünetet is beleértve az írásbeli teszthez. Módosítható a kérdésfeltevés és a válaszadás módja is a látás-, hallás- és mozgássérültek esetében. Évente legalább egy alkalommal valamennyi ECL vizsga nem szombaton is letehető. A speciális eljárásokra vonatkozó kéréseket az érintett akkreditált vizsgahely vezetőjéhez kell intézni a jelentkezési lap benyújtásával egy időben. A kérést megfelelő orvosi, pszichológiai vagy egyéb igazolással kell alátámasztani.

A vizsgázó akadályoztatása esetén egy alkalommal jogosult vizsgahalasztást kérni: vizsgáját (2.500.-Ft halasztási díj ellenében) a következő vizsgaidőszakra halaszthatja. A szóbeli és az írásbeli vizsgát csak együtt lehet más időpontra áthelyezni. A halasztási kérelem (nyomtatvány) letölthető a honlapról, a díjfizetési csekk beszerezhető (igényelhető) az ECL vizsgahelyeken. A halasztási kérelmet a díjbefizetés igazolásával együtt a vizsgahelyen kell leadni a vizsgát követő 10 napon belül.

Vizsgadíj
A vizsgadíj összegét a Titkárság euróban, az Országos ECL Nyelvvizsga Központ a nemzeti valutában állapítja meg. A vizsgadíj összege megtalálható az ECL honlapon.

A vizsgadíj befizetése
A vizsgadíjat annál az akkreditált vagy bejelentett vizsgahelynél kell befizetni, ahol a jelölt vizsgázni szándékozik. A befizetést igazoló csekkszelvényt vagy nyugtát csatolni kell a kitöltött jelentkezési laphoz. Internetes jelentkezés esetében a vizsgadíjat át kell utalni, vagy csekken be kell fizetni a kiválasztott vizsgahely számlájára. Az átutalás másolatát, illetve a befizetési csekk eredeti igazoló szelvényét el kell küldeni a vizsgahelynek, hogy a jelentkezést érvényesítse. Az internetes jelentkezés csak a vizsgadíj beérkezésével válik érvényessé. Akinek vizsgadíja a jelentkezési határidőig nem érkezik be, annak internetes jelentkezését a vizsgahely törli.

A vizsgadíj visszatérítése
A befizetett vizsgadíj nem igényelhető vissza. A befizetett vizsgadíj ellenében a jelentkező jogosult vizsgázni, illetve vizsgáját (külön kérelemre, halasztási díj ellenében) a következő vizsgaidőszakra elhalasztani. Ez azokra a vizsgázókra is érvényes, akik az általuk választott vizsgaidőszakban a vizsgán nem jelentek meg, és a felajánlott vizsgahalasztási lehetőséggel (l. fent) nem éltek. Ilyen esetekben a vizsgadíj elvész, s egy újabb vizsgára csak a vizsgadíj megismételt befizetésével lehet jelentkezni.

Amennyiben a vizsgázó közeli hozzátartozójának halála vagy bírósági idézés miatt nem tud megjelenni a vizsgán, a vizsgahely írásos kérésre, annak mérlegelése alapján - kielégítő bizonyíték esetén - méltányosságból visszatérítheti a befizetett vizsgadíj 40%-át.

A VIZSGA HELYÉNEK ÉS IDŐPONTJÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA

A vizsgázó általában nem változtathatja meg a vizsga helyét, ha a jelentkezését már elfogadták. Kivételesen indokolt esetben az átadó és a fogadó vizsgahely megállapodhat a vizsgahely megváltoztatásáról.

VIZSGABIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK (az 1., 2. és 3. írásbeli vizsgarész, ill. szóbeli vizsga)

Valamennyi vizsgázónak hitelt érdemlő fényképes dokumentummal (útlevéllel, jogosítvánnyal, személyi igazolvánnyal stb.) kell igazolnia személyazonosságát. Ennek hiányában a vizsgahely az érintett személy vizsgáztatását köteles megtagadni.

A vizsgázók nem vihetnek a terembe, illetve a vizsga ideje alatt nem tarthatnak maguknál mobiltelefont, semmilyen táskát, könyvet, szótárt, jegyzetpapírt, kazettát, felvevő készüléket vagy bármi egyéb nyomtatott, illetve kézzel írott anyagot. A vizsgázóknak minden piszkozati munkát is a Konzorcium által adott feladatlapokon kell elvégezniük.

A vizsgázók fekete vagy kék tollal írják a feladatlapra végleges válaszaikat. A piszkozathoz ceruzát is használhatnak.

A vizsgázók nem használhatnak javítófolyadékot vagy javítószalagot. Ehelyett egy vonallal egyértelműen húzzák át azokat a részeket, amelyek nem részei a válasznak.

Egyetlen vizsgázó sem hagyhatja el a termet az írásbeli vizsgarészek befejezése előtt (kivéve egészségi okból). Ilyen esetben a vizsgázót a vizsgahely egy alkalmazottjának el kell kísérnie.

A vizsgázó késése
Ha a vizsgázó az 1-2. vizsgarésznél (olvasott szöveg értése, írásbeli kommunikáció) az utasítások elmondása közben érkezik meg, még be lehet engedni a vizsgaterembe, de számára a vizsga időtartama nem hosszabbítható meg. Ha a 3. vizsgarésznél (hallott szöveg értése) már elindították a hangfelvételt, egyetlen további vizsgázó sem léphet be a terembe.

Fegyelmezetlenség
A vizsgázók nem adhatnak át egymásnak anyagot vagy információt a vizsga alatt a felügyelő kivételes engedélye nélkül. A vizsgázók nem másolhatnak egymás feladatlapjáról, és semmilyen módon sem segíthetik egymást.

Ha bármilyen fegyelmezetlenség történik, a teremfelügyelőnek jelentenie kell annak részleteit a vizsgahely vezetőjének, sőt meg is szakíthatja a fegyelmezetlen vizsgázó(k) vizsgáját, ha úgy ítéli meg, hogy arra vizsgabiztonsági okokból vagy a többi vizsgázó nyugodt munkájának biztosíthatósága érdekében szükség van.

VIZSGAEREDMÉNY, VIZSGABIZONYÍTVÁNY

A vizsgaeredmény közlése
A vizsgaeredményről szóló értesítéseket és a nyelvvizsga bizonyítványokat a Titkárság annak a vizsgahelynek küldi meg, ahol az ECL vizsga történt. A vizsgaeredményről szóló értesítést (sikertelen vizsgáról) és a nyelvvizsga bizonyítványt (sikeres vizsgáról) a vizsgahely juttatja el a vizsgázóhoz. A vizsgaeredmény a számítógép által generált vizsgázói szám és a születési dátum segítségével az ECL nyelvvizsgarendszer honlapján közvetlenül is lekérdezhető.

Minden vizsgahely minden egyes sikertelenül vizsgázó diákja számára külön értesítést kap a vizsgaeredményről, amelyen szerepel, hogy a vizsgázó a négy különböző készség mindegyikéből hány százalékos teljesítményt nyújtott.

Sikeres vizsgát tanúsító nemzetközi bizonyítványt kap minden vizsgázó, aki mind a négy készségből eléri a megszerezhető pontszám 60%-át. A bizonyítvány hátoldalán megtalálható az egyes vizsgaszintek követelményeinek leírása. A bizonyítvány kétnyelvű, a célnyelv mellett angolul is tájékoztatást ad a vizsgaeredményről. A nemzetközi bizonyítvány mellé az akkreditált vizsganyelvekből külön magyar akkreditált bizonyítványt is kapnak az eredményesen vizsgázók.

Fellebbezés
A hallásértési és az olvasott szöveg értési feladatok javítása a tesztírók által a tesztsor összeállításakor kidolgozott javítókulcs alapján történik. Ezért ezekből a készségekből a vizsgaeredmény ellen nem, hanem csak a vizsgafeltételek nem megfelelő volta ellen nyújtható be fellebbezés. Ilyen esetben a kifogást a vizsga helyszínén közvetlenül a vizsgát követően jegyzőkönyveztetnie kell a sérelmező vizsgázónak, és azt meg kell küldenie az ECL Vizsgaközpont Titkárságának.

Sikertelen szóbeli és írásbeli kommunikációs vizsgarész esetén az internetes eredmény közlésének időpontjától számított 15 napon belül a vizsgázó felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Titkársághoz. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A kérelemhez csatolni kell a felülvizsgálati eljárási díj (jelenleg 6.000.-Ft) befizetését vagy átutalását igazoló dokumentumot. A felülvizsgálati kérelmet a Titkárság továbbítja a nyelvileg illetékes konzorciumi taghoz elbírálásra. A formanyomtatvány (rajta az aktuális díj összegének feltüntetésével) beszerezhető a vizsgahelyeken, illetve letölthető a www.ecl.hu honlapról.

A Konzorcium tagjai az általuk képviselt nyelvből független szakértői bizottságot működtetnek a felülvizsgálati kérelmek elbírálásához. A bizottság határozat formájában írásban válaszol a felülvizsgálati kérelemre.

Ha a felülvizsgálat során az illetékes szakértői bizottság jóváhagyja a vizsgázó számára kedvezőtlen vizsgaeredményt, másodfokon az akadémiai koordinátor (Magyarországon a NYAT elnöke) jogosult a fellebbezés elbírálására.

Amennyiben a felülvizsgálat során kiderül, hogy a vizsgázó megfelelt a vizsgakövetel-ményeknek, a Titkárság díjmentesen kiállítja és megküldi az ECL vizsgabizonyítványt a felülvizsgálati kérelem benyújtójának.

Sikertelen vizsga esetén a jelöltnek lehetősége van részvizsga megismétlésére akkor, ha legalább 2 készségből sikerült elérnie az előírt teljesítményt. Csak abból a készségből kell megismételt vizsgát tennie, amelyből nem érte el az előírt pontszámot (1 ill. 2 részkészség ismétlése lehetséges). A részvizsga díja készségenként a vizsgadíj 30%-a.

A sikertelenül vizsgázónak lehetősége van korlátozott mértékben vizsgadolgozatának megtekintésére. Mivel az ECL vizsgadolgozatok javítása a célnyelvi országban történik, a dolgozat kikérése és megtekintésre előkészítése külön költségbe kerül, aminek megtérítése a vizsgázót terheli. A megtekintési kérelmet a vizsgaeredmény interneten történő megjelenésétől számított 15 napon belül kell a Titkársághoz benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a megtekintési eljárási díj (jelenleg 4.000.-Ft) befizetését vagy átutalását igazoló dokumentumot. A megtekintendő dolgozatot a Titkárság beszerzi, és értesíti a vizsgázót a megtekintés időpontjáról. A dolgozat csak az ECL vizsgaközpontban (Pécs, Szántó K. J. u.1/b I. emelet) tekinthető meg. Megtekintésre csak a vizsgázó jogosult. A dolgozat nem fénymásolható, de a vizsgázó jegyzeteket készíthet kizárólag az általa írt megoldásokról. Magáról a feladatról jegyzet sem készülhet. A megtekintési formanyomtatvány (rajta az aktuális díj összegének feltüntetésével) letölthető a www.ecl.hu honlapról.

Hibás bizonyítványok cseréje
Amennyiben hibás adat kerül a kiállított bizonyítványba, és az bizonyíthatóan a vizsgázó adatszolgáltatására vezethető vissza, a vizsgázó kérésére 4.000.-Ft különeljárási díj befizetése ellenében új bizonyítvány kerül kiállításra. A kérelemhez a díjfizetést igazoló eredeti csekkszelvény mellett csatolni kell a hibás bizonyítvány(oka)t is.

2008. január 1-jétől a NYAK csak egy évnél (12 hónapnál) nem régebben kiállított bizonyítvány újranyomását végzi. Az egy évnél nem régebbi bizonyítványok újranyomtatását a vizsgaközpont továbbra is csak abban az esetben kezdeményezheti az elektronikus anyakönyvi rendszerben, ha a bizonyítványt a NYAK-nak előzetesen megküldte.

Bizonyítványmásodlatok
A Titkárság a megsemmisült vagy elveszett ECL vizsgabizonyítvány pótlására 4.000.-Ft összegű eljárási díj ellenében másodlatot állít ki. A másodlat-kiállítási kérelmet közvetlenül a Titkársághoz kell benyújtani, és csatolni kell hozzá az eljárási díj átutalásáról vagy befizetéséről szóló igazolást. A formanyomtatvány beszerezhető a vizsgahelyeken, illetve letölthető a www.ecl.hu honlapról.

Induló tanfolyamok

Nézd meg milyen időpontokban tudsz nyelvet tanulni, és válaszd ki a neked legmegfelelőbbet.

Tovább


Nyelvi kvíz

Tarts karban tudásodat, vagy csak szórakozzál folyamatosan frissülő nyelvi tesztjeinkkel.

Tovább


Online szintfelmérő

Tedd próbára magad, és töltsd ki ingyenes szintfelmérőnket, amit mi 48 órán belül kiértékelünk Neked.

Tovább